Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh V/v Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025.

Kế hoạch được ban hành để triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản liên quan.

Một số nội dung chính của Kế hoạch:

Đối tượng hỗ trợ

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định theo tiêu chí quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

– Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có nhu cầu phát triển chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV.

Các nội dung hỗ trợ và phân công thực hiện

  1. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
  2. Hỗ trợ về các chính sách thuế: Cục Thuế tỉnh chủ trì triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV về mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ về chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế theo quy định tại Điều 10 Luật Hỗ trợ DNNVV; Bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các chính sách về thuế và thủ tục hành chính về thuế, giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc về thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV.
  3. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp sáng tạo thông qua: Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm, kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh  (là các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của DNNVV khởi nghiệp sáng tạo).
  4. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan Báo, Đài Phát thành và Truyền hình đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư  xây dựng danh mục các nhóm nền tảng số phù hợp với việc chuyển đổi số của doanh  nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp Các sở, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch/Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi số, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và triển khai thực hiện
  5. Hỗ trợ mở rộng thị trường; Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính và Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thông qua: hỗ trợ tổ chức khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu theo nhu cầu phát triển của ngành, chuỗi giá trị; hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng; hỗ trợ lãi suất khi vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo hình thức đối tác công tư; khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập các chuỗi phân phối sản phẩm, có ít nhất 80% DNNVV tham gia trong chuỗi để được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Hỗ trợ DNNVV. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xác định cụ thể DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng các tiêu chí xác định được quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP để được hưởng các hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Sở Công Thương.
  6. Hỗ trợ lãi suất cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi suất cho DNNVV trên địa bàn tỉnh  khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khi thực hiện vay vốn trung và dài hạn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn để thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh theo quy định tại Điều 26, 27 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
  7. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý: Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh thực hiện công bố trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (www.business.gov.vn) các thông tin về kế hoạch, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; hướng dẫn và thông tin đến các DNNVV trên địa bàn tỉnh truy cập miễn phí các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, Trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.
  8. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh. Các sở ngành; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho học viên của các DNNVV trên địa bàn tỉnh; các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
  9. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp cho DNNVV trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi từ hộ kinh doanh; thực hiện miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho DNNVV trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Cục Thuế thực hiện miễn lệ phí môn bài cho DNNVV trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Sở Tài chính thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán cho DNNVV trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu trên địa bàn tỉnh chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Hiệp hội DNNVV tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của DNNVV trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian tới, để triển khai tốt Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên để triển khai chính sách mới, sẽ cần đợi thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính ban hành để thực hiện.