Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, Ngày 22/3/2023, trên cơ sở Tờ trình của Sở KH&CN và hồ sơ ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 22/03/2023 V/v hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023.

Các nội dung thực hiện của Kế hoạch, như sau:

 1. Thông tin, tuyên truyền và các hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 2. a) Tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch, đề án, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh.
 3. b) Xây dựng, hỗ trợ xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công. Cập nhật thông tin, chính sách, sự kiện có liên quan đến khởi nghiệp trên chuyên trang khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trang thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan.
 4. c) Tổ chức các cuộc thi, hội thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các đơn vị cơ sở.
 5. d) Tổ chức các sự kiện thúc đẩy, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành phố khác và các đối tác quốc tế; xây dựng và kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, đầu tư, cố vấn trong và ngoài tỉnh.

đ) Tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; tham dự các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

 1. e) Có hình thức khen thưởng các tổ chức, cá nhân đóng góp cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh.
 2. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tổ chức 30 hội nghị, hội thảo, sự kiện, lớp đào tạo, tập huấn, ươm tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực các tổ chức, cá nhân thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo, tập huấn, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của: Sở Khoa học và Công nghệ (20); Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (10).

 1. Phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ thành lập và kết nối, thúc đẩy phát triển hoạt động của trung tâm đổi mới sáng tạo, các cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến.

 1. Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 2. a) Tăng cường triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 3. b) Khuyến khích sử dụng các Quỹ để thực hiện cho vay, tài trợ, hỗ trợ đối với thanh niên, phụ nữ, nông dân,… khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
 4. c) Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 (theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
 5. d) Tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (theo Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
 6. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các ngành, lĩnh vực trọng điểm

Tổ chức các hoạt động để kết nối, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong ngành lĩnh vực trọng điểm: công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ số.

 1. Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp

Thực hiện khảo sát, điều tra, thống kê hiện trạng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023, nhằm cung cấp dữ liệu thống kê, đánh giá ban đầu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh hàng năm.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là bộ phận giúp việc để triển khai Kế hoạch.

Chi tiết về thông tin chương trình và đăng ký tham gia, liên hệ:

Bộ phận thường trực Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0918.033.272 (Bà Nguyễn Thị Hoa Mai); email: startup.brvt@gmail.com