Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên một số nội dung về cơ chế chi, quy trình thực hiện của một số nội dung hỗ trợ sẽ do Bộ Tài Chính có quy định hướng dẫn.

Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2023/BTC V/v hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2023, trong đó quy định chi tiết về:

  • Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 11; hỗ trợ tư vấn cho DNNVV tại Điều 13; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tại Điều 22; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tại Điều 25.
  • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV tại Điều 14.
  • Hỗ trợ thông tin cho DNNVV tại Điều 12: kinh phí nâng cấp, duy trì, quản lý, vận hành Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV (sau đây gọi là Cổng thông tin) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thu thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu hỗ trợ DNNVV.
  • Kinh phí quản lý các hoạt động hỗ trợ DNNVV theo điểm b khoản 2 Điều 28.

Từ thời điểm này, các khung pháp lý cho việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cơ bản được hoàn tất, tạo cơ sở cho các địa phương, các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai thực hiện.