Trình ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai hoạt động Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025...

Góp ý cho dự thảo Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025 (lần 2)

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh V/v Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, trong đó tại mục 3, phần III, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên...

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban...

Họp Hội đồng nghiệm thu nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh năm 2023

Ngày 08/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh, đợt 1 năm 2023. Thành viên Hội đồng gồm đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo các hiệp hội Doanh...

Họp hội đồng tư vấn xét duyệt hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh, đợt I năm 2023

Ngày 08/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ DN theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh, đợt 1 năm 2023. Thành viên Hội đồng gồm đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo các hiệp hội...

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, Ngày 22/3/2023, trên cơ sở Tờ trình của Sở KH&CN và hồ sơ ý kiến góp ý của các đơn vị...