Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh V/v Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025. Kế hoạch được ban hành để triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh thực hiện Luật Hỗ trợ...

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đợt 1, 2 năm 2022

Ngày 12,14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành Họp Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ DN theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh đợt 1 và đợt 2 năm 2022 cho 09 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó, Hội...
Chính sách hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chính sách hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trên cơ sở Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ và Thông tư số 45/2019/TT-BTCngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới...