Chính sách hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trên cơ sở Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ và Thông tư số 45/2019/TT-BTCngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 về quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, trong đó quy định về hỗ trợ các daonh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các tổ chức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp.

Một số nội dung chính của chính sách hỗ trợ như sau:

 1. Đối tượng, nội dung hỗ trợ
 2. Đối tượng hỗ trợ
 3. a) Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất – kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;
 4. b) Các cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo quy định tại khoản 2, mục II, Điều 1 Quyết định số 844/QĐ-TTg;
 5. c) Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; thành lập ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 6. Nội dung hỗ trợ

2.1 Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 1. a) Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả tiền công lao động trực tiếp; sử dụng các dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): tối đa 80 triệu đồng/ doanh nghiệp
 2. b) Sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ: Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ KH&CN; Mức hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện.

2.2 Đối với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 1. a) Tổ chức sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 2. b) Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 3. c) Phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 4. d) Hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

đ) Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp.

(Chi tiết đối tượng, nội dung, mức chi tham khảo theo phụ lục đính kèm.)

 1. Đăng ký tham gia

Các tổ chức, cá nhân có quan tâm đăng ký tham gia tai: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT). Địa chỉ: Số 379 đường Hà Huy Tập, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa. Email: startup.brvt@gmail.com

 1. a) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:

– Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email, mã số thuế của doanh nghiệp.

– Tên lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sản xuất (kèm bản phô tô giấy đăng ký kinh doanh)

-Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ theo mục 2.1 nêu trên).

– Mô tả chi tiết về dự án/nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang đề nghị hỗ trợ.

– Kinh phí đề nghị hỗ trợ (kèm bản phô tô các hồ sơ, chứng từ (báo giá/hợp đồng) liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ).

 1. b) Đối với tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp:

– Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email, mã số thuế của doanh nghiệp.

– Tên lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh sản xuất (kèm bản phô tô giấy đăng ký kinh doanh).

– Mô tả các tiêu chí theo theo quy định khoản 2, mục II, Điều 1, Quyết định số 844/QĐ-TTg, cụ thể:

+ Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;

+ Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;

+ Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

-Các nội dung đề xuất hỗ trợ (tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có thể lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ theo mục 2.2 nêu trên).

– Kinh phí đề nghị hỗ trợ (kèm bản phô tô các hồ sơ, chứng từ (báo giá/hợp đồng) liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ).

Văn bản đề nghị hỗ trợ với các thông tin trên có ký tên của lãnh đạo tổ chức và đóng dấu doanh nghiệp/tổ chức.

Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh BR-VT). Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, P.Phước Trung, Tp.Bà Rịa. Email: startup.brvt@gmail.com. Điện thoại: (0254) 650.1999 /0918.033.272 (Bà. Nguyễn Thị Hoa Mai). Thông tin chi tiết tham khảo tại: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ