Chính sách

Thông tin Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai đoạn 2023 – 2025

Căn cứ triển khai: –  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12...

Trình ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp...

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban...

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND...

Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đợt 1, 2 năm 2022

Ngày 12,14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành Họp Hội đồng tư vấn...

Liên hệ