Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh V/v Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, trong đó tại mục 3, phần III, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp sáng tạo”.

Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025 và lấy ý kiến góp ý các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan tại Công văn số 503/SKHCN-TĐC ngày 17/5/2023. Tuy nhiên, ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/BTC V/v hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ. Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện và bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch theo các quy định tại Thông tư số 52/2023/BTC.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý kiến cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025.

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/9/2023 để tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt.

Địa chỉ liên hệ gửi văn bản:

Bộ phận thường trực Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0918.033.272 (Bà Nguyễn Thị Hoa Mai); email: startup.brvt@gmail.com