Ngày 08/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp Hội đồng nghiệm thu nội dung và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh, đợt 1 năm 2023.

Thành viên Hội đồng gồm đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo các hiệp hội Doanh nghiệp.

Hội đồng đã xét duyệt hỗ trợ cho Công ty TNHH Kim Trúc Plus, với nội dung Marketing, quảng bá sản phẩm.

Công ty TNHH Kim Trúc Plus đã được phê duyệt hỗ trợ vào năm 2022 theo chính sách của Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh và đã hoàn thành công tác nghiệm thu hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu đạt yêu cầu.

Hội đồng đồng ý nghiệm thu cho công ty TNHH Kim Trúc Plus 50 triệu đồng (100% kinh phí đã xét duyệt).

 

Chi tiết về thông tin chính sách hỗ trợ và đăng ký, liên hệ:

Bộ phận thường trực Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0918.033.272 (Bà Nguyễn Thị Hoa Mai); email: startup.brvt@gmail.com