Ngày 08/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp Hội đồng tư vấn xác định nội dung và kinh phí hỗ trợ DN theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh, đợt 1 năm 2023. Thành viên Hội đồng gồm đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo các hiệp hội Doanh nghiệp.

Hội đồng đã xét duyệt hỗ trợ cho 02/03 doanh nghiệp bao gồm:

– Công ty Cổ phần K Products: nội dung Marketing, quảng bá sản phẩm.

– Công ty TNHH Hiệp Lực Phát triển Việt: dịch vụ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp.

Các tiêu chí hội đồng xét duyệt đánh giá doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST theo tiêu chí của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tổng kinh phí hội đồng đồng ý xét duyệt cho 02 doanh nghiệp là 108 triệu đồng.

Chi tiết về thông tin chính sách và đăng ký hỗ trợ, liên hệ:

Bộ phận thường trực Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Địa chỉ: Số 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0918.033.272 (Bà Nguyễn Thị Hoa Mai); email: startup.brvt@gmail.com