Ứng dụng kho lạnh mini bù nhiệt hầm chứa đá ướp lạnh thủy sản sau khi khai thác trên thuyền đánh cá xa bờ

Ứng dụng kho lạnh mini bù nhiệt hầm chứa đá ướp lạnh thủy sản sau khi khai thác trên thuyền đánh cá xa bờ

Ứng dụng kho lạnh mini bù nhiệt hầm chứa đá ướp lạnh thủy sản sau khi khai thác trên thuyền đánh cá xa bờ Thiết bị kho lạnh mini được nghiên cứu, cải tiến phù hợp với điều kiện tàu đánh cá xa bờ, giải quyết các vấn đề hiện tại trong bảo quản tàu cá.Sản phẩm đã được áp...