Chương trình tăng tốc thúc đẩy kinh doanh doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Angel 4 Us, Tổ chức hỗ trợ cố vấn SME Mentoring 1:1 tổ chức đã kết thúc sau 02 tháng đào tạo và cố vấn đồng hành. Với 06/10 dự án được lựa chọn tham gia chương trình. 

Tổng kết chương trình tăng tốc, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ mới về khởi nghiệp sáng tạo mới được ban hành, và gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức “Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp khởi nghiệp, Triển khai các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và Tổng kết Chương trình tăng tốc thúc đẩy kinh doanh năm 2023” vào ngày 05/12/2023 (Thứ Bảy). tại Khách sạn Palace, Tp. Vũng Tàu.

Hội nghị được nghe chia sẻ của các chuyên gia cố vấn, các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, khảo sát tìm hiểu các nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp.

06 doanh nghiệp hoàn thành chương trình tăng tốc đã có các chia sẻ về quá trình tham gia cũng như thay đổi của doanh nghiệp sau khi được huấn luyện, cố vấn.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai các chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh:

  • Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 14/12/2018 về chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025
  • Các nội dung của dự thảo Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp theo Kế hoạch hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT  giai đoạn 2024 – 2025, sở KH&CN đã trình UBND tỉnh, dự kiến ban hành vào tháng 1/2023 (thay thế Quyết định số 514/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 07/3/2019 về phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025)
  • Chính sách hỗ trợ về tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

và các hoạt động hỗ trợ khởi nghiêp dự kiến sẽ triển khai vào năm 2024, để lấy nhu cầu góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.