Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ triển khai hoạt động Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025 cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025 và gửi lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và các cơ quan liên quan lần thứ nhất tại Công văn số Công văn số 503/SKHCNTĐC ngày 17/5/2023 và lần thứ hai tại Công văn số 1029/SKHCN-TĐC ngày 05/9/2023 (sau khi có Thông tư 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp được 25 ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025.

Ngày 06/11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã trình UBND tỉnh Tờ trình số 103/TTr-SKHCN V/v trình phê duyệt Quyết định Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025.

Nội dung dự thảo Kế hoạch trình có một số nội dung chính như sau: 

  1. Đối tượng hỗ trợ

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 20 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

  1. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để hỗ trợ

Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo để được hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

  1. Nội dung và kinh phí hỗ trợ

Nội dung và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

  1. Nguyên tắc, quy trình thực hiện và quản lý hoạt động hỗ trợ

– Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

– Quy trình thực hiện hỗ trợ và quản lý hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT.

  1. Kinh phí thực hiện
  • Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách.
  • Nguồn đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.
  • Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự toán thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách thường xuyên của Sở Khoa học và Công nghệ; gửi Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự toán kinh phí đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong dự toán Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
  1. Triển khai thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là Cơ quan tham mưu tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  khởi nghiệp sáng tạo; chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quyết định khi được ban hành sẽ thay thế Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019-2025.